Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành sinh hoạt thường xuyên... (*)

Cập nhật lúc 08:12, Thứ Năm, 22/03/2012 (GMT+7)
Đồng chí Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.    Ảnh: C.Nghĩa
Đồng chí Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: C.Nghĩa

Tại hội nghị triển khai kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã có bài phát biểu đánh giá kết quả đã đạt được cũng như chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trong tâm trong năm 2012. Báo Đồng Nai xin trân trọng giới thiệu trích đăng nội dung chính của bài phát biểu này.

* Từ chuyển biến rõ nét...

... Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 3-8-2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến năm 2015; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cơ quan thường trực bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện trên toàn Đảng bộ tỉnh. Các cấp ủy trực thuộc tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành đã tổ chức quán triệt và xây dựng  kế hoạch triển khai đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo được sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có sức lan tỏa và từng bước phát huy tác dụng tích cực trong cuộc sống. Việc triển khai học tập và làm theo đã có tác động lớn đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, tác động tích cực đến đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội. Những gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ xuất hiện ngày càng nhiều. Việc phát hiện, biểu dương và học tập các tấm gương điển hình ở cơ sở đang trở thành phong trào, được đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm, hưởng ứng. Nhiều cán bộ lãnh đạo các cấp đã gương mẫu trong học tập và hành động để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân noi theo. Kết quả đó đã góp phần đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, tình cảm và hành động của mỗi cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Đặc biệt, trong năm qua đã tổ chức thành công Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhiều tác phẩm hay có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, tác động tích cực đến đời sống xã hội, góp phần vào sự thành công của cuộc thi. Thông qua cuộc thi, làm cho công chúng hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, dành sự quan tâm, theo dõi, hưởng thụ nhiều hơn các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí sáng tác về chủ đề này, từ có có chuyển biến tích cực trong nhận thức, tình cảm và hành động; hình thành phong trào tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm nhiều việt tốt, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.

TIN LIÊN QUAN

Phấn khởi với những kết quả đạt được, nhưng căn cứ yêu cầu Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là yêu cầu xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, thì chúng ta thẳng thắn thừa nhận, còn một số mặt hạn chế, chưa được thực hiện tốt; nhất là việc “nỗ lực làm theo” chưa lan tỏa sâu rộng trong tất cả cán bộ, đảng viên, trong các tầng lớp nhân dân; việc thực hiện ở một số cơ sở còn hình thức, nhận thức chưa sâu sắc; các gương điển hình tiên tiến, nhất là gương làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa nhiều  trong các cấp, các ngành và từng cá nhân cán bộ, đảng viên. Kết quả đạt được chưa đồng đều trong hệ thống chính trị; một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm đúng mức trong chỉ đạo thực hiện, thiếu kiểm tra, đôn đốc; chưa thường xuyên, thật sự gắn chặt với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng còn nhiều hạn chế; tình trạng tiêu cực, quan liêu, nhũng nhiễu, chậm giải quyết  yêu cầu của công dân trong một bộ phận cán bộ, công chức chưa được đẩy lùi, làm hạn chế kết quả của việc học tập và làm theo. Một số cơ sở, việc xây dựng quy chế hoạt động của bộ phận giúp việc còn đơn giản, chung chung; chưa xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của bộ phận giúp việc và trách nhiệm cụ thể của từng thành viên; một số thành viên bộ phận giúp việc còn chưa thực sự bám sát nội dung nhiệm vụ.

* Đến một số nhiệm vụ trọng tâm

Để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện học tập, làm theo trong thời gian qua và tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, bộ phận giúp việc các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân đoạt giải trong cuộc thi.            Ảnh: C.NGHĨA
Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân đoạt giải trong cuộc thi. Ảnh: C.NGHĨA

Một là, tiếp tục quán triệt về mục tiêu, ý nghĩa của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân về giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt chuyên đề của năm 2012 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào học tập, rèn luyện, làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh mà trước hết là đối với cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị; xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan đơn vị, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hai là, tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả các nhóm công việc xác định trong phương hướng nhiệm vụ năm 2012 gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, trên cơ sở phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém, không nể nang, né tránh; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi. Thực hiện các giải pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất hiện nay. Khắc phục tư tưởng coi khuyết điểm chỉ là của người khác, đơn vị khác. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý kiểm điểm, liên hệ theo chức trách, nhiệm vụ được giao, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành, thường xuyên tự giác xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, gắn với thực hiện Quy  định về những điều đảng viên không được làm, theo cương vị công tác.

Ba là, tập trung  chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, Đảng bộ theo hướng dẫn của Ban tổ chức Tỉnh ủy; coi đây là một giải pháp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần giải quyết một số vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc ở ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú và sinh dộng. Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, quan tâm công tác vận động đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia học tập và rèn luyện, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo. Phối hợp hiệu quả hơn nữa với cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình, đài truyền thanh các cấp tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức của Bác, gương người tốt, việc tốt, chú trọng phát hiện những cách làm hay, những mô hình tốt có hiệu quả, sáng  tạo, những tập thể, cá nhân điển hình để nêu gương, nhân rộng; quan tâm xây dựng các điển hình là cán bộ lãnh đạo, quản lý, những người thường xuyên tiếp xúc, phục vụ nhân dân, tạo ra động lực thi đua lẫn nhau thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

(*) Tựa bài do Báo Đồng Nai đặt

 

 

 

.
.
;
.
.