Gương mẫu trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình (*)

Cập nhật lúc 20:21, Thứ Hai, 10/09/2012 (GMT+7)

Tại hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Ban thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu khai mạc quan trọng. Báo Đồng Nai trân trọng trích đăng một phần nội dung bài phát biểu này.

* Nhiều ý kiến góp ý tâm huyết

...Ngày 7-8-2012, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản (kèm theo Đề cương kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban thường vụ Tỉnh ủy) gửi lấy ý kiến góp ý của các tổ chức và cá nhân; nội dung các văn bản gửi lấy ý kiến góp ý thể hiện rõ mục đích, yêu cầu của việc góp ý kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân Ban thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời đã sao gửi đến các tổ chức và cá nhân nội dung quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và thẩm quyền, trách nhiệm của Bí thư và các Phó bí thư Tỉnh ủy theo Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đến ngày 31-8-2012, đã có 6 tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan Trung ương; 37 cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan Trung ương; 37 cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh và 46 cá nhân các đồng chí nguyên là tỉnh ủy viên các khóa; giám đốc các sở, ngành và tương đương đã nghỉ hưu không phải là tỉnh ủy viên gửi văn bản và phiếu góp ý cho tập thể và cá nhân Ban thường vụ Tỉnh ủy; đã có 24 chi ủy chi bộ nơi công tác và nơi cư trú gửi phiếu góp ý cho cá nhân Ban thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả tổng hợp, tập hợp ý kiến góp ý cho thấy, nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng và cá nhân đã đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, sâu sắc, tập trung vào nội dung và hướng dẫn theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành phát biểu khai mạc hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành phát biểu khai mạc hội nghị.

Bộ phận thường trực Nghị quyết Trung ương 4 của Tỉnh ủy, mà trực tiếp là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban thường vụ Tỉnh ủy dự thảo báo cáo tự kiểm điểm tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; đồng thời định hướng cho việc xây dựng dự thảo Báo cáo tự kiểm điểm phải đảm bảo yêu cầu: bám sát vào 3 vấn đề cấp bách được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, bám sát về thẩm quyền và trách nhiệm của Ban thường vụ Tỉnh ủy được xác định trong Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, căn cứ các ý kiến góp ý của các tổ chức và cá nhân và dựa trên cơ sở nội dung gợi ý kiểm điểm của Bộ Chính trị đối với tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy để tập trung đánh giá một cách khách quan, toàn diện cả mặt ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là làm rõ những hạn chế, khuyết điểm về công tác xây dựng Đảng theo 3 nội dung Nghị quyết Trung ương 4, chỉ đúng nguyên nhân; đề ra biện pháp khắc phục, làm cơ sở cho việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở nội dung góp ý của các tổ chức và cá nhân, Bộ phận Thường trực của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã thống nhất trình Ban thường vụ Tỉnh ủy và đã được tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc, thành khẩn tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý đúng đắn, xác đáng đúng với thẩm quyền và trách nhiệm của Ban thường vụ Tỉnh ủy để hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo tự kiểm điểm của Ban thường vụ Tỉnh ủy (đã có 34 vấn đề qua ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân và gợi ý kiểm điểm của Bộ Chính trị đã được tiếp thu, bổ sung vào nội dung Đề cương kiểm điểm tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy). Dự thảo Báo cáo tự kiểm điểm của Ban thường vụ Tỉnh ủy đã được Ban thường vụ và Bộ phận Thường trực của Tỉnh ủy tổ chức ba phiên họp để thảo luận và nhận định đánh giá cả mặt ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của khuyết điểm yếu kém và tự rút ra bài học kinh nghiệm để tự soi xét và phấn đấu, với tinh thần khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh, nhất là đối với những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian qua. Qua các buổi thảo luận về nội dung  dự thảo Báo cáo tự kiểm điểm của tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng chính là quá trình thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy; giúp cho tập thể và cá nhân Ban thường vụ Tỉnh ủy nhận thức đầy đủ, rõ hơn thẩm quyền và trách nhiệm của mình trước những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân cũng như những vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra đối với trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới.

* Gương mẫu trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình

Sau quá trình chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và được sự  chấp thuận của Trung ương, hôm nay Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân Ban thường vụ Tỉnh ủy. Về thời gian tổ chức hội nghị kiểm điểm, căn cứ tinh thần chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban bí thư Trung ương Đảng, việc tiến hành kiểm điểm của các cấp ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 phải được thực hiện nghiêm túc, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; đồng thời phải dành thời gian để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ được thông suốt. Vì vậy, Ban thường vụ Tỉnh ủy dự kiến thời gian tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban thường vụ Tỉnh ủy từ ngày 10-9 đến 28-9-2012 (cụ thể, từ ngày 10-9 đến 12-9: kiểm điểm tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy; từ ngày 17-9 đến 19-9: kiểm điểm đồng chí Bí thư và các Phó bí thư Tỉnh ủy; từ ngày 24-9 đến 28-9: kiểm điểm các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy). Riêng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có thư gửi các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị được kiểm điểm trước Tỉnh ủy sau khi kiểm điểm xong cá nhân trước tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy, để được thêm những ý kiến phê bình, góp ý kiến của Tỉnh ủy đối với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đã được tập thể Tỉnh ủy đồng ý với đề nghị này. Từ ngày 1 đến ngày 2-10-2012, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ tự kiểm điểm phê bình trước Tỉnh ủy. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, quan trọng của tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy, do đó  việc tổ chức kiểm điểm phải chu đáo, chặt chẽ, khoa học; tiến hành nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, đảm bảo kết quả thực chất, không làm lướt, làm hình thức, qua loa, chiếu lệ; tránh tình trạng xuê xoa, nể nang cũng như lợi dụng kiểm điểm để nói xấu, thổi phồng khuyết điểm, hạ uy tín đồng chí mình với động cơ không trong sáng. Mục đích của đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình lần này của tập  thể và cá nhân Ban thường vụ Tỉnh ủy, nhằm làm rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thời gian qua thuộc thẩm quyền và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy, nhất là những vấn đề trọng tâm, cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã nêu; qua kiểm điểm nhằm phát huy ưu điểm, đồng thời tự thấy rõ những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân Ban thường vụ Tỉnh ủy, để từ đó đề ra giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể Ban thường vụ, vai trò trách nhiệm cá nhân trong tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các lãnh vực, đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh; tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Với tinh thần đó, thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy, tôi đề nghị các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, phát huy dân chủ, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, soi rọi lại mình, cầu thị, công tâm, khách quan, chân thành, thẳng thắn đóng góp ý kiến xây dựng cho tập thể và đồng chí mình với ý thức xây dựng trong quá trình tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; phải giữ đúng nguyên tắc của Đảng trong tự phê bình và phê bình; mỗi đồng chí trong Ban thường vụ phải thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tự giác, gương mẫu trong tự phê bình và phê bình, dám nói thẳng, nói thật, dám nghe sự thật và dám tự giác nhận những thiếu sót, khuyết điểm; các cá nhân được góp ý kiến không được thành kiến hoặc trù dập người phê bình, góp ý; phải tự khép mình vào kỷ luật, kỷ cương của Đảng khi tiến hành tự phê bình và phê bình. Việc tự phê bình và phê bình cần thực hiện với phương châm chủ động phòng ngừa, tích cực ngăn chặn, nỗ lực “trị bệnh cứu người”, với tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí; vừa có lý, có tình, vừa phải nghiêm khắc phê bình và xử lý nghiêm nếu có khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng mà không tự giác tự phê bình để sửa chữa khuyết điểm;... tất cả đều vì sự tiến bộ, vì sự trong sạch, vững mạnh của tập thể và của mỗi cá nhân trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, để làm tròn trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân đã tin tưởng giao phó...

 

(*) Tựa bài do Báo Đồng Nai đặt.

 

 

.
.
;
.
.