Những yêu cầu đặt ra về tiêu chuẩn cán bộ

Cập nhật lúc 08:23, Thứ Ba, 24/07/2018 (GMT+7)

Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác cán bộ của Đảng đã từng bước được đổi mới đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường trao quyết định bổ nhiệm cán bộ.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường trao quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Qua hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ”, tại hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Đảng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, trong đó đã xác định rõ các quan điểm, mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện công tác này. Nghị quyết lần này Đảng đã thể hiện rõ quyết tâm lãnh đạo để xây dựng một đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Từ những quan điểm của Đảng thể hiện trong nghị quyết có thể khái quát thành những yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn cán bộ trong thời gian tới như sau:

1. Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; trung thành và vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước và địa phương, đơn vị công tác; đấu tranh kiên quyết với những quan điểm sai trái, cố tình xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước mọi khó khăn, thách thức.

2. Có tinh thần yêu nước, biết đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích của cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; có sức chiến đấu cao; nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, kỷ cương, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Phải được thử thách rèn luyện qua thực tiễn, có thành tích nổi trội, có “sản phẩm” cụ thể, đã được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện theo chức danh và có triển vọng phát triển.

4. Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; không có biểu hiện suy thoái về đạo, đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, lãng phí, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực; có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị.

5. Tích cực, chủ động học tập để nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và trình độ tin học, ngoại ngữ; thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới; thực sự tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín; đủ khả năng làm việc trong môi trường có nhiều thử thách.

6. Có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; gắn bó mật thiết với nhân dân, được quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Trên đây là những tiêu chuẩn mới đặt ra cho đội ngũ cán bộ trong thời gian tới. Qua đó, có thể hình dung một thế hệ cán bộ mới của Đảng, đồng thời là cơ sở để mỗi cán bộ nỗ lực, phấn đấu. Với quyết tâm cao của toàn Đảng, của đội ngũ cán bộ trong triển khai thực hiện có thể tin tưởng từng bước Đảng sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ thật sự có phẩm chất, năng lực, uy tín, là cơ sở vững chắc để phấn đấu đến năm 2030 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng của xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc như mục tiêu mà Đảng đã xác định trong nghị quyết.

TS.Vũ Thị Nghĩa

.
.
;
.
.