Tham luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Cập nhật lúc 10:27, Thứ Bảy, 25/09/2010 (GMT+7)

Những giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2010 – 2015

Đ/c Trần Văn Tư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy trình bày tham luận tại Đại hội

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 - 2015, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ mà dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá VIII vừa thông qua tại Đại hội, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng giai đoạn 2010 – 2015 phải được tăng cường và nâng cao chất lượng, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch Đại hội, thay mặt Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tôi xin trình bày tham luận tại Đại hội về những giải pháp chủ yếu để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ như trên vừa nêu.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một bộ phận rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Từ tổng kết thực tiễn sinh động trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam và nghiên cứu lý luận, Đảng ta đã khẳng định: “Kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng”, do đó “Lãnh đạo phải có kiểm tra, lãnh đạo mà không có kiểm tra, thì coi như không có lãnh đạo”. Đối với Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, công tác kiểm tra là một bảo đảm quan trọng giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, góp phần để Đảng bộ tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, Tỉnh ủy Đồng Nai luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức trong các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, coi đó là một khâu quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ có những chuyển biến tích cực, đã từng bước đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả, bám sát và đáp ứng kịp thời những yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong từng thời kỳ. Với chức năng nhiệm vụ được giao, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ từng bước đi vào chiều sâu, kịp thời xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng ngày càng bảo đảm phương hướng, phương châm, nguyên tắc  thủ tục, công khai, dân chủ; chú trọng và thường xuyên kiểm tra việc quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và việc chấp hành Điều lệ Đảng; việc bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng mà trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ; kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên… đã góp phần phát hiện và khắc phục được những  khuyết điểm, thiếu sót khi mới manh nha; đồng thời công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ vừa góp phần chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vừa góp phần đổi mới phong cách, phương pháp làm việc, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. 

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 24/11/2006 của Bộ Chính trị về ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng (khóa X), Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và Uỷ ban Kiểm tra các cấp chấp hành và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; qua đó, cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ Tỉnh ủy giao. Kết quả  trong nhiệm kỳ qua, cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu cấp ủy kiểm tra 3.021 tổ chức đảng và 17.124 đảng viên (trong đó có 4.558 cấp ủy viên các cấp); tiến hành giám sát đối với 645 tổ chức đảng và 230 đảng viên (trong đó có 164 cấp ủy viên các cấp); xem xét xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kỷ luật đối với 23 tổ chức đảng và 1.647 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đều đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm xử lý kịp thời nên chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra được nâng lên, có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm đối với đội ngũ cán bộ đảng viên. Với những cố gắng đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh đã thiết thực góp phần vào việc xây dựng, chỉnh đốn đảng trong toàn Đảng bộ, làm cho Đảng bộ tỉnh luôn trong sạch vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2008 đến nay tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục có những tiến bộ. Tuy nhiên, những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, của toàn cầu hoá kinh tế, tình trạng khủng hoảng về tài chính kinh tế, tệ tham nhũng, lãng phí... làm ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Do đó, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát vừa cơ bản, lâu dài, vừa cấp thiết hiện nay đối với Đảng bộ là tiếp tục lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương 5 (khoá X) về “tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng các tổ chức đảng thực sự trong sạch vững mạnh, phát huy tốt năng lực và uy tín lãnh đạo đối với cán bộ đảng viên, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện được yêu cầu đó, công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh uỷ trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 phải được nâng cao hơn nữa về chất và xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, đặc biệt chú trọng và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong giai đoạn tới, Tỉnh uỷ, các cấp ủy và UBKT các cấp cần thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu sau đây:

* Một là: Các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 14-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” và kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020”. Triển khai, quán triệt sâu Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng, của cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2010 -2015 và Thông báo số 226-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhất là sau Đại hội XI của Đảng và Đại hội IX Đảng bộ tỉnh. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới; làm cho mọi đảng viên thấy được kiểm tra, giám sát là việc không thể thiếu trong các hoạt động lãnh đạo của Đảng. Cấp uỷ, Ban Thường vụ cấp uỷ, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, các ban ngành, đoàn thể chính trị-xã hội phải là những tấm gương sáng, mẫu mực về đạo đức, lối sống, xác định đúng đắn và nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

* Hai là: Xây dựng và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, đồng thời hàng năm phải xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức kiểm tra, giám sát có trọng tâm, sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị; tăng cường giám sát việc khắc phục những sai phạm sau kết luận thanh tra, kiểm tra; đề cao việc tự kiểm tra của cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên, xác định đúng đắn trách nhiệm, nhất là người đứng đầu; phát huy vai trò, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra, các ban đảng và làm tốt chức năng tham mưu, giúp cấp uỷ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ủy ban kiểm tra và các cơ quan có chức năng theo quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để tổ chức thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao.

* Ba là: Các cấp uỷ từ tỉnh đến cơ sở phải chỉ đạo thường xuyên hơn nữa công tác kiểm tra tài chính của cấp uỷ cấp dưới và cơ quan tài chính cấp uỷ cùng cấp; phải tích cực chủ động và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các cuộc kiểm tra của cấp uỷ theo kế hoạch đề ra, đặc biệt tập trung đi sâu kiểm tra những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, công tác chính sách..; về trách nhiệm cá nhân của cán bộ chủ chốt, của người đứng đầu đang hoạt động ở các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực quan trọng, địa bàn trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên là cấp uỷ viên, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý về tình hình chấp hành nguyên tắc Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị mà trọng tâm là nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; tình hình chấp hành chỉ thị, nghị quyết cấp trên, cấp mình; kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là việc bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao tính chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng; đi sâu kiểm tra việc thực hiện quyền dân chủ trong Đảng; thực hiên chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; kiểm tra mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mỗi người, kỷ luật phát ngôn, việc chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; chú ý kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất cách mạng, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên; việc cải cách hành chính, cải cách tư pháp gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua mỗi cuộc kiểm tra phải có đánh giá, rút kinh nghiệm để phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ.

* Bốn là: Coi trọng tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; trong đó đặc biệt coi trọng tính gương mẫu, tính liêm khiết của người lãnh đạo, người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể, mà trước hết là các đồng chí cấp uỷ viên các cấp vừa được đại hội tín nhiệm bầu chọn không tham nhũng, tham ô và kiên quyết kiểm tra làm rõ những hành vi, đối tượng tham nhũng dù ở bất cứ cấp nào, giữ những chức vụ gì thì cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong Đảng bộ nhất định sẽ có hiệu quả hơn, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng; đồng thời, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên, gắn công tác kiểm tra Đảng với sự giám sát, kiểm tra của các tổ chức quần chúng để chủ động phòng ngừa, hạn chế những sai phạm và loại trừ những hành vi vụ lợi  của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết xử lý và chỉ đạo xử lý nghiêm minh các trường hợp đảng viên, tổ chức đảng vi phạm.

* Năm là: Để góp phần thực hiện đạt mục tiêu Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra; kiện toàn, củng cố bộ máy ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh có đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên trách, có chất lượng, số lượng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng, khen thưởng đội ngũ cán bộ kiểm tra để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững nguyên tắc, Điều lệ Đảng và hiểu thực chất đường lối đổi mới của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chính trị, quốc phòng - an ninh...., vững nghiệp vụ, linh hoạt, nhạy bén và có phương pháp khoa học trong thu nhận, sàng lọc, xử lý thông tin, giải quyết, đấu tranh có lý có tình, có tính thuyết phục, giúp đối tượng được kiểm tra, giám sát nhận rõ sai phạm, khuyết điểm của mình, nhất là những đối tượng kiểm tra là cán bộ có chức quyền; bên cạnh quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về phương tiện kỹ thuật phục vụ hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong giai đoạn mới.

Nhiệm vụ trước mắt của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh còn rất nặng nề, không ít khó khăn, thử thách; những giải pháp trên chưa đủ để giải quyết những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra của công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới và không chỉ là nhiệm vụ của riêng Uỷ ban Kiểm tra các cấp mà đòi hỏi các cấp uỷ đảng, các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ xem đó là nhiệm vụ của chính mình, ra sức phát huy những thành tựu đã đạt được nhiệm kỳ qua, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, nỗ lực phấn đấu để đưa công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh uỷ lên tầm cao mới, luôn xứng đáng với vị trí là một khâu trọng tâm, không thể thiếu trong các hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội IX Đảng bộ tỉnh đề ra “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; huy động cao độ mọi nguồn lực, xây dựng Đồng Nai thành tỉnh cơ bản công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.

.
.
;
.
.