Văn phòng Tỉnh ủy ứng dụng phần mềm vào quản lý hành chính
Văn phòng Tỉnh ủy ứng dụng phần mềm vào quản lý hành chính
Từ đầu năm 2022 đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm quản lý hành chính. Phần mềm này giúp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về thu thập, lưu trữ, tra cứu thông tin, đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ…
.
.
.
.
.
.
.