Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục đơn giản

Cập nhật lúc 09:34, Thứ Ba, 12/06/2007 (GMT+7)

Tôi bị cơ quan thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính theo thủ tục đơn giản, hình thức xử phạt tiền, mức phạt 1 triệu đồng. Xin nói rõ thêm, cơ quan xử phạt tôi vì có hành vi chống người thi hành công vụ (vì tôi có hành vi xin lại hàng hóa - là gà, vịt bán tại chợ - đã bị  Ban quản lý chợ tạm giữ). Sự việc đã xảy ra cách nay 6 tháng, khi việc xảy ra cũng không có biên bản gì. Xin hỏi: Cơ quan thẩm quyền xử phạt như vậy có đúng không? Xin luật sư tư vấn về thủ tục xử phạt đơn giản? Cám ơn luật sư?

Trần Thị Linh (TP. Biên Hòa)

Tại các Điều 54; Điều 55 và 56 Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính quy định cụ thể như sau:

Điều 55: Lập biên  bản về vi phạm hành chính

1. Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền xử phạt đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt theo thủ tục đơn giản.

Vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay, tàu biển thì người chỉ huy tàu bay, tàu biển có trách nhiệm lập biên bản để chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt khi tàu bay, tàu biển đến sân bay, bến cảng.

2. Trong biên bản về vi phạm hành chính phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; họ, tên, chức vụ người lập biên bản; họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp người vi phạm hoặc tên, địa chỉ tổ chức vi phạm; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; hành vi vi phạm; các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử phạt (nếu có); tình trạng tang vật, phương tiện bị tạm giữ (nếu có); lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lời khai của họ.

3. Biên bản phải được lập ít nhất hai bản; phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản; trong trường hợp biên bản gồm nhiều tờ, thì những người được quy định tại khoản này phải ký vào từng tờ biên bản. Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản.

4. Biên bản lập xong phải được giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm một bản; nếu vụ vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì người đó phải gửi biên bản đến người có thẩm quyền xử phạt.

Điều 54: Thủ tục đơn giản

Trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000 đồng  đến 100.000 đồng thì người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định xử phạt tại chỗ.

Quyết định xử phạt phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, địa chỉ của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm; địa điểm xảy ra vi phạm; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng. Quyết định này phải được giao cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt một bản. Trường hợp phạt tiền thì trong quyết định phải ghi rõ mức tiền phạt. Cá nhân, tổ chức vi phạm có thể nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt; trong trường hợp nộp tiền phạt tại chỗ thì được nhận biên lai thu tiền phạt.

Điều 56: Quyết định xử phạt

Thời hạn ra quyết định xử phạt là mười ngày kể từ ngày lập biên bản về vi phạm hành chính; đối với vụ vi phạm hành chính có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn ra quyết định xử phạt là ba mươi ngày. Trong trường hợp xét cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì người có thẩm quyền phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn; việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá ba mươi ngày. Quá thời hạn nói trên, người có thẩm quyền xử phạt không được ra quyết định xử phạt, trừ trường hợp xử phạt trục xuất; trong trường hợp không ra quyết định xử phạt thì vẫn có thể áp dụng  các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh này và tịch thu tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành.

Người có thẩm quyền xử phạt nếu có lỗi trong việc để quá thời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì bị xử lý theo quy định tại  Điều 121 của  Pháp lệnh này.

Theo các điều luật đã viện dẫn trên thì:

* Xử phạt hành chính theo thủ tục đơn giản thì ra Quyết định xử phạt tại chỗ với mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000đ đến 100.000 đồng.

* Mọi vi phạm hành chính đều phải được lập bằng văn bản (trừ trường hợp xử phạt theo thủ tục đơn giản) có chữ ký của người vi phạm.

* Thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm, nếu có tình tiết phức tạp là 30 ngày, nếu có gia hạn cũng không quá 30 ngày nữa.

Nếu bà không đồng ý với quyết định xử phạt hành chính của cơ quan thẩm quyền thì bà có thể khiếu nại theo pháp luật về khiếu nại tố cáo hoặc có thể khởi kiện ra Tòa hành chính.

LS. Nguyễn Đức

.
.
;
.
.