Tạo động lực trong toàn quân

Cập nhật lúc 21:39, Thứ Hai, 30/07/2018 (GMT+7)

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” - 5 năm qua, phong trào Thi đua quyết thắng và công tác thi đua - khen thưởng của lực lượng vũ trang tỉnh đã phát triển toàn diện, đúng hướng, thực sự là động lực tinh thần to lớn để toàn quân vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một trong những thành công lớn của phong trào Thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh chính là việc cụ thể hóa các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị được giao bằng hàng loạt các mô hình tốt, cách làm hay như: huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao; vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập; một giờ hăng say hơn một ngày chiếu lệ; tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, hướng về cơ sở; lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới; rèn đức, luyện tài xứng danh bộ đội Cụ Hồ…

Thực tế cho thấy, các phong trào Thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu hơn, thiết thực hơn khi gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào Chung sức xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Qua đó đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần giúp các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước nói chung.

Có thể nói rằng, một trong những kết quả đạt được lớn nhất từ phong trào Thi đua quyết thắng chính là tạo động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng đổi mới, sáng tạo; khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức để giành những thành tích mới cao hơn trên các mặt công tác; giữ gìn và phát huy hình ảnh, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ luôn tốt đẹp trong lòng nhân dân, thực sự là lực lượng nòng cốt trong giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Để phong trào Thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh đi vào chiều sâu, các đơn vị luôn tích cực chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới trong tổ chức các phong trào thi đua; nội dung, chỉ tiêu thi đua toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị, từng ngành, từng lĩnh vực công tác. Đặc biệt, phong trào Thi đua quyết thắng được đẩy mạnh trong thực hiện những việc khó, trong khắc phục những hạn chế, tồn tại của đơn vị để tạo ra sự chuyển biến căn bản, toàn diện, vững chắc trên mọi mặt công tác. Đồng thời, chú trọng thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, chấp hành kỷ luật tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, phát huy cao tính tích cực, tự giác của từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Muốn thực hiện hiệu quả phong trào Thi đua quyết thắng còn phải kể đến vai trò nêu gương của người đứng đầu các đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua. Từ thực tiễn cho thấy, đơn vị nào có người đứng đầu quan tâm, chú trọng, làm tốt công tác Thi đua thì đơn vị đó luôn hoàn thành tốt các mặt công tác, lập nhiều thành tích mới, chiến công mới. Bởi lẽ, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng là một biện pháp quan trọng, góp phần thúc đẩy toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đặng Ngọc

 

.
.
;
.
.