Khẳng định vai trò công tác dân vận

Cập nhật lúc 23:37, Thứ Sáu, 19/07/2013 (GMT+7)

Hội nghị Trung ương 7 vừa ban hành Nghị quyết 25 về công tác dân vận. Nghị quyết này nhằm mục đích cuối cùng  là củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng để xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết, lý do vì sao Trung ương lại ban hành Nghị quyết 25 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”?

- Đồng chí Nguyễn Thế Trung: Tình hình và nhiệm vụ cách mạng đã có sự thay đổi thì chủ trương, đường lối của Đảng phải có bước phát triển mới. Trong đó, sau hơn 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nhu cầu về đời sống vật chất, tinh thần, thông tin, dân chủ không ngừng tăng lên. Mặt khác, nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế bên cạnh những mặt tích cực cũng có những mặt trái làm nảy sinh phân hóa giàu - nghèo, phân tầng xã hội, phân hóa trong nhận thức, tư tưởng. Bên cạnh đó, những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên đang làm tổn hại đến uy tín Đảng, giảm sút lòng tin của nhân dân. Lợi dụng những khó khăn của nước ta trên con đường phát triển, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Công tác dân vận của Đảng hiện nay còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đất nước đặt ra... Đây chính là nguyên nhân đòi hỏi Đảng ta phải ban hành nghị quyết này.

 Đảng đã có rất nhiều nghị quyết, chủ trương về công tác dân vận, vậy xin đồng chí cho biết, Nghị quyết 25 lần này có điểm gì mới so với các nghị quyết khác về công tác dân vận?

Để Nghị quyết 25 đi vào cuộc sống, các tổ chức Đảng phải tập trung thực hiện có hiệu quả việc học tập, quán triệt nghị quyết, từ đó làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận. Khi xây dựng chương trình hành động, phải chọn những vấn đề sát tình hình thực tiễn địa phương để tổ chức thực hiện; tiếp tục tổ chức, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh đó, từng tổ chức Đảng phải quan tâm giáo dục đội ngũ đảng viên để có nhiều đảng viên sống và làm việc gương mẫu; khắc phục hạn chế tình trạng suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, có như thế lòng tin của nhân dân với Đảng mới được nâng cao.

- Nghị quyết “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” là một nghị quyết toàn diện, hệ thống và sâu sắc nhất về công tác dân vận. Nghị quyết vừa bổ sung một số quan điểm cũ, vừa đưa ra quan điểm chỉ đạo mới về công tác dân vận. Trong đó, nghị quyết tiếp tục khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân”, đồng thời bổ sung thêm “nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ” để nhấn mạnh thêm vị trí, vai trò to lớn của nhân dân đối với đất nước. Bên cạnh đó, nghị quyết đã đề cao công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, bởi cán bộ đảng viên có gương mẫu, có giải quyết kịp thời hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân thì nhân dân mới tin tưởng, noi theo.

 Theo đồng chí, công tác dân vận Đồng Nai thời gian qua đã sát với các tầng lớp nhân dân chưa?

- Những thành tựu về kinh tế - xã hội mà Đồng Nai đạt được những năm qua có sự đóng góp quan trọng của công tác dân vận. Công tác dân vận ở Đồng Nai đã góp phần động viên, tập hợp được nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất - kinh doanh, làm giàu chính đáng, luôn tạo được tốc độ tăng trưởng cao cho tỉnh. Đồng Nai còn là tỉnh có đông đồng bào tôn giáo, tỉnh đã chỉ đạo và luôn có những giải pháp tốt nhất về công tác tôn giáo, xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

 Xin cảm ơn đồng chí!

Phương Hằng

 

 

 

.
.
;
.
.