CỤC THUẾ ĐỒNG NAI

Cập nhật lúc 15:00, Thứ Năm, 25/07/2013 (GMT+7)

 

MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN, THUẾ  GTGT VÀ THUẾ TNCN ĐƯỢC TRIỂN KHAI NGAY TỪ 01-7-2013

Ngày 19-6-2013 Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2013.

Ngày 22-11-2012 Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN. Ngày 27-6-2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 65/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN có hiệu lực từ ngày 01-7-2013.

Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành Nghị định, Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về thuế có hiệu lực từ ngày 01-7-2013, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 8336/BTC-CST ngày 28-6-2013 triển khai một số quy định có hiệu lực từ 01-7-2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Công văn số 8817/BTC-TCT ngày 08-7-2013 triển khai một số quy định có hiệu lực từ 01-7-2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai triển khai các công văn nêu trên để các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt và thực hiện từ ngày 01-7-2013 với các nội dung như sau:

1. Về thuế GTGT, thuế TNDN:

a) Áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối với các hợp đồng bán, cho thuê, mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở từ ngày 01-7-2013;

b) Thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 01-7-2013 đến hết ngày 30-6-2014 đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

c) Từ ngày 01-7-2013, áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%  đối với doanh nghiệp, kể cả hợp tác xã có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng. Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu của năm trước liền kề.

Thuế suất 20% không áp dụng với các khoản thu nhập sau:

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam;

- Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản;

- Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

d) Áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ 01-7-2013, Bộ Tài chính ban hành công văn số

Nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

2. Về thuế TNCN

a/ Áp dụng mức giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh như sau:

-   Giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng;

- Giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc thuộc diện được giảm trừ là 3,6 triệu đồng/tháng.

b/ Điều chỉnh quy định về điều kiện xác định cá nhân cư trú căn cứ thời hạn thuê nhà là từ 183 ngày trở lên (thay vì từ 90 ngày trở lên theo quy định tại Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8-9-2008 của Chính phủ).

c/ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, thực hiện khấu trừ theo tỷ lệ thống nhất là 10% đối với thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên/lần trả thu nhập (không phân biệt cá nhân có hay chưa có mã số thuế).

d/ Áp dụng thống nhất việc xác định thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần không phân biệt cổ phần của công ty đại chúng hay chưa phải công ty đại chúng đều là chuyển nhượng chứng khoán.

e/ Bổ sung quy định về miễn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam như sau:

- Cá nhân phải có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

- Các trường hợp chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai không được miễn thuế thu nhập cá nhân theo diện nhà ở duy  nhất.

g/ Các tổ chức, doanh nghiệp có mua hoặc đóng hộ cho người lao động các khoản tiền phí tích luỹ mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền tích luỹ đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện cho người sử dụng lao động thì không cộng các khoản này vào thu nhập chịu thuế trong kỳ để xác định số thuế TNCN phải khấu trừ của cá nhân.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thông báo cho người nộp thuế trên địa bàn tỉnh biết để thực hiện.

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI

.
.
;
.
.