CỤC THUẾ ĐỒNG NAI

Cập nhật lúc 09:28, Thứ Năm, 29/08/2013 (GMT+7)

NGHỊ ĐỊNH 83/2013 CÓ HIỆU LỰC TỪ 15-9-2013
HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ - NHỮNG ĐIỂM MỚI

Ngày 22-7-2013, Chính phủ thông qua Nghị định số 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế được Quốc hội ban hành ngày 20-11-2012. Cục tthuế thông báo cho Người nộp thuế (NTT) biết những điểm chính cần lưu ý như sau:

Một là: Cơ quan thuế sẽ ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế để đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của người nộp thuế để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ quản lý thuế và xác định, lựa chọn đối tượng kiểm tra, thanh tra thuế.

Hai là: Người nộp thuế được khai bổ sung trước khi Cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra (bỏ chữ: "tại trụ sở")

Nhưng sau khi kết luận kiểm tra, NNT có thể vẫn được khai bổ sung nếu phát hiện sai sót nhưng việc xử lý phải căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.

Ba là: Việc đàm phán về thuế được Tổng cục thuế quyết định căn cứ trên đề nghị của NNT hoặc Cơ quan thuế nước ngoài.

Bốn là: Phải đăng ký thông tin về tài khoản của NNT cho Cơ quan thuế (chậm nhất là trước 31-12-2013). Khi thay đổi tài khoản thì phải thông báo cho Cơ quan Thuế tại TK thuế TNDN quý.

Năm là: Khi thay đổi Cơ quan quản lý thuế phải nộp hết số thuế phải nộp hoặc phải hoàn hết số thuế nộp thừa. Số thuế GTGT còn được khấu trừ có thể đề nghị hoàn hoặc đề nghị CQT nơi đi xác nhận để tiếp tục khấu trừ tại Cơ quan QL thuế nơi đến.

Sáu là: Trường hợp thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký thuế thay đổi, cơ quan quản lý thuế trực tiếp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thuế đã cấp và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế mới cho NNT.

Bảy là: Các hồ sơ khai thuế bổ sung đều phải có bản giải trình bổ sung điều chỉnh (trước đây trên phần mềm hồ sơ khai thuế nhà thầu, thuế TNCN, các loại hồ sơ khai từng lần không thiết kế bản giải trình bổ sung)

Tám là: Các quy định mới về khai các loại thuế:

1/ GTGT:

+ Khai thuế GTGT theo quý đối với NNT có doanh thu của năm trước liền kề dưới 20 tỷ và ổn định trong chu kỳ 3 năm.

+ Thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn khai theo tháng phải đăng ký với CQT.

+ Khai thuế GTGT từng lần nếu phát sinh nhiều lần trong tháng được đăng ký để kê khai theo tháng.

2/ Thuế Bảo vệ môi trường:

+ Khai theo tháng đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường khi sản xuất ra để bán, trao đổi, tiêu dùng nội bộ.

+ Khai theo từng lần khi nhập khẩu hàng hóa chịu thuế Bảo vệ môi trường.

3/ Thuế thu nhập cá nhân: Theo quy định tại Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

4/ Thuế môn bài:

+ Khai trong vòng 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Khai theo năm khi có sự thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

5/ Khai các khoản thu về đất:

+ Khai theo năm áp dụng với:

Thuế sử dụng đất nông nghiệp ;

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hình thức trả tiền thuê hàng năm.

+ Khai theo từng lần phát sinh áp dụng với:

Tiền sử dụng đất;

Tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hình thức trả tiền thuê một lần cho toàn bộ thời gian thuê

6/ Khai phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc Ngân sách Nhà nước

Khai theo tháng;

Quyết toán theo năm.

7/ Khai thuế nhà thầu:

Khai theo tháng hoặc từng lần;

Quyết toán theo hợp đồng;

Nhà thầu là cá nhân: Vừa khai thuế GTGT vừa khai thuế TNCN;

NNT đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ có thu nhập thuộc diện chịu thuế, không chịu thuế, miễn thuế, giảm thuế theo quy định của điều ước quốc tế.

8/ Khai thuế theo phương pháp khoán:

Hộ, cá nhân khoán thực hiện khai theo năm với tất cả các loại thuế GTGT, tiêu thụ đặc biệt, Tài nguyên, bảo vệ môi trường, thu nhập cá nhân.

Hộ, cá nhân khoán có mức thu nhập chưa đến mức chịu thuế GTGT và TNCN thì không phải nộp thuế GTGT và TNCN. Danh sách hộ, cá nhân này phải được công khai trên trang thông tin điện tử ngành thuế.

Chín là: Cơ quan thuế tiến hành ấn định thuế khi NNT:

Không đăng ký thuế

Không nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

...

Mười là: Điều 34 quy định về việc ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp (trước đây có thực hiện nhưng không có căn cứ pháp lý)

Mười một là: Được nộp dần thuế nợ trong thời hạn tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nếu có bảo lãnh của các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về số thuế nợ đề nghị nộp dần và cam kết tiến độ thực hiện nộp dần tiền thuế nợ, tiền chậm nộp.

(Lưu ý: phải có bảo lãnh của các tổ chức tín dụng)

Mười hai là: Điều 40 quy định người VN xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài trước khi xuất cảnh rời Việt Nam phải có xác nhận của Cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thông báo đến người nộp thuế trên địa bàn tỉnh được biết.

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI

.
.
;
.
.