.

Đất phi nông nghiệp thấp hơn quy hoạch 31.190ha

Cập nhật lúc: 03:58, 09/12/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Theo Sở TN-MT, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của tỉnh được Chính phủ duyệt đến năm 2020 có 153.785ha đất phi nông nghiệp, kết quả kiểm kê đến nay là 122.595ha, thấp hơn chỉ tiêu quy hoạch được duyệt 31.190ha. Nguyên nhân do có nhiều dự án dự kiến thực hiện trong kỳ kiểm kê nhưng đến nay vẫn chưa triển khai nên phải hủy bỏ hoặc chuyển sang thực hiện trong giai đoạn sau.

Trong đó, đất dành phát triển quốc phòng chỉ tiêu đến năm 2020 là 14.110ha, thực hiện đến nay đạt 12.682ha, thấp hơn 1.428ha so với quy hoạch. Đất an ninh quy hoạch đến năm 2020 là 1.459ha, kết quả kiểm kê đến nay 1.219ha, thấp hơn 240ha so với chỉ tiêu được duyệt. Đất khu công nghiệp quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 12.042ha, đến nay đạt 8.666ha, thấp hơn 3.376ha so với chỉ tiêu được duyệt, do nhiều khu công nghiệp đưa vào quy hoạch để mở rộng hoặc thực hiện mới nhưng đến nay chưa thực hiện hoặc làm chưa xong như: Khu công nghiệp Cẩm Mỹ, Khu công nghiệp Gia Kiệm, Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành, Khu công nghiệp Ông Kèo… Đồng thời đất cụm công nghiệp, đất thương mại, dịch vụ cũng thực hiện thấp hơn nhiều so với quy hoạch. 

Khánh Minh