Thí điểm sáp nhập một số cơ quan cấp tỉnh và huyện

Cập nhật lúc 22:01, Chủ Nhật, 26/08/2018 (GMT+7)

(ĐN)- Bộ Chính trị vừa có Kết luận số 34/KL/TW về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực”.

Theo đó, về thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện: giao cho ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương chủ động lựa chọn mô hình thí điểm. Người được phân công kiêm nhiệm là người đứng đầu cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp; là ủy viên ban thường vụ cấp ủy (hoặc cấp ủy viên) và là ủy viên UBND. Việc kiện toàn chức danh người đứng đầu theo trình tự: ban thường vụ cấp ủy phân công đối với chức danh về Đảng; giới thiệu để HĐND bầu ủy viên UBND và UBND quyết định bổ nhiệm chức vụ thủ trưởng cơ quan chuyên môn của UBND. Người đứng đầu cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và cơ quan chuyên môn thuộc UBND thuộc biên chế cơ quan Đảng.

Về thí điểm hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc UBND có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện: giao ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương chủ động lựa chọn địa bàn, cơ quan, xây dựng, phê duyệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình thí điểm.

Về thí điểm trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện: giao cho ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương chủ động lựa chọn thực hiện thí điểm ở cấp huyện. Việc kiện toàn chức danh kiêm nhiệm thực hiện theo trình tự phân công ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận cấp ủy trước, sau đó giới thiệu để ủy ban MTTQ hiệp thương chức danh chủ tịch ủy ban MTTQ.

Về tổ chức lại Đảng bộ khối doanh nghiệp cấp tỉnh: giao cho ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương chủ động chọn lựa mô hình, xây dựng, phê duyệt đề án, các quy định cụ thể và lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức lại các Đảng bộ khối doanh nghiệp cấp tỉnh theo 3 phương án:

- Kết thúc hoạt động Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh, tùy theo quy mô, tính chất doanh nghiệp hoặc nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, đăng ký kinh doanh để chuyển các Đảng bộ, chi bộ doanh nghiệp về trực thuộc cấp ủy phù hợp.

- Hợp nhất các Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối doanh nghiệp cấp tỉnh.

- Sắp xếp lại tổ chức, biên chế của Đảng ủy khối doanh nghiệp cấp tỉnh bảo đảm tinh gọn, tập trung vào một số nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nâng cao tính thực chất, hiệu quả hoạt động.

Về thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, cấp huyện: giao ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương chủ động lựa chọn mô hình hợp nhất, xây dựng, phê duyệt đề án và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thí điểm.

Về thực hiện thí điểm hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng HĐND và văn phòng UBND cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung ở những nơi có đủ điều kiện: giao cho Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện thí điểm theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14 và Nghị quyết số 10/NQ-CP. Giao cho ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương chủ động chỉ đạo xây dựng, phê duyệt đề án và phối hợp với các cơ quan liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện theo hướng cơ quan hợp nhất bảo đảm thực hiện toàn diện, có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan sáp nhập.

Nam Hà

.
.
;
.
.