Đề nghị tạm dừng sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và huyện

Cập nhật lúc 15:08, Thứ Sáu, 07/12/2018 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ ngày 3-12, trong khi Chính phủ chưa ban hành 2 Nghị định quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và huyện, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và huyện.

Cũng theo Bộ Nội vụ, để sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Bộ Nội vụ đã xây dựng Dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và Dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện để trình Chính phủ và báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị cho ý kiến.

Các vấn đề xin ý kiến chủ yếu liên quan đến khung số lượng cơ quan chuyên môn, tiêu chí thành lập tổ chức, biên chế tối thiểu, số lượng cấp phó tối đa của một tổ chức hành chính ở địa phương, nhằm làm cơ sở để phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn, hải đảo và yêu cầu quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực ở địa phương.

H.V (tổng hợp)

.
.
;
.
.