Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận về Đề án phát triển Báo Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất Báo Đồng Nai và Báo Lao động Đồng Nai

Cập nhật lúc 21:19, Thứ Sáu, 28/06/2019 (GMT+7)

(ĐN)- Ban TVTU vừa ban hành Kết luận về Đề án phát triển Báo Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất Báo Đồng Nai và Báo Lao động Đồng Nai.

Theo Kết luận, Ban TVTU nhất trí thông qua Đề án về “Phát triển Báo Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất Báo Đồng Nai và Báo Lao động Đồng Nai” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình. Thời gian thực hiện trong tháng 7-2019.

Về tổ chức bộ máy, sau khi thực hiện việc hợp nhất 2 cơ quan báo chí: Báo Đồng Nai và Báo Lao động Đồng Nai, Ban biên tập Báo Đồng Nai gồm: Tổng biên tập và 2 Phó tổng biên tập; 6 phòng, ban trực thuộc gồm: Phòng Hành chính - trị sự; Phòng Tòa soạn; Phòng Báo điện tử; Ban Văn hóa - xã hội; Ban Kinh tế và Ban Pháp luật đời sống - Bạn đọc. Về biên chế, thực hiện theo số lượng biên chế được Ban TVTU giao hằng năm và có lộ trình tinh giản biên chế.

Về định hướng phát triển Báo Đồng Nai, Kết luận nêu rõ Báo Đồng Nai khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng báo in và Báo Đồng Nai điện tử theo nội dung Đề án đã xác định, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Kết luận xác định Báo Đồng Nai thực hiện tăng kỳ báo từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần (nhật báo), phấn đấu số lượng phát hành trên 10 ngàn tờ/kỳ. Từ quý IV-2019, thực hiện Báo Đồng Nai cuối tuần hoặc ấn phẩm chuyên đề ngày chủ nhật.

Ban TVTU giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan, hỗ trợ Ban biên tập Báo Đồng Nai xây dựng phương án thu - chi tài chính trong từng giai đoạn và hằng năm sau khi hợp nhất để làm cơ sở cấp kinh phí hoạt động của Báo Đồng Nai bảo đảm theo quy định.

Ban TVTU giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban TVTU điều chỉnh biên chế giao cho Báo Đồng Nai sau khi hợp nhất Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai và lộ trình thực hiện biên chế của Báo Đồng Nai đến năm 2021; đồng thời tham mưu ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Báo Đồng Nai.

Theo Kết luận, Ban TVTU giao Ban biên tập Báo Đồng Nai lãnh đạo chỉ đạo triển khai quán triệt, thực hiện Đề án “Phát triển Báo Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất Báo Đồng Nai và Báo Lao động Đồng Nai”; thực hiện tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, phóng viên, nhân viên, tạo sự đồng thuận về chủ trương hợp nhất 2 cơ quan báo chí và sắp xếp lại tổ chức bộ máy, xây dựng kế hoạch cụ thể củng cố các phòng, ban trực thuộc, bảo đảm số người theo quy định; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Báo Đồng Nai phù hợp với tổ chức bộ máy mới.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kết luận…

P.V

.
.
;
.
.