Huyện Xuân Lộc:

Tích cực giám sát chuyên đề

Cập nhật lúc 21:07, Chủ Nhật, 30/06/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Từ năm 2017 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Lộc đã thực hiện 21 cuộc giám sát chuyên đề đối với 21 lượt tổ chức Đảng và 15 người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, đơn vị.

Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện Quy định 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, gắn với việc khắc phục các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định 428 của Ban TVTU về: “Ban hành quy định thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”. Đồng thời giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định về kê khai tài sản, thu nhập và công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện ủy quản lý; trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm…

Qua giám sát, hầu hết các tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện đề ra hằng năm.

Dương An

.
.
;
.
.