Chiến khu Đ trong văn học - nghệ thuật
Chiến khu Đ trong văn học - nghệ thuật
Là một trong những căn cứ địa cách mạng lớn của miền Nam, Chiến khu Đ giữ vị trí chiến lược quan trọng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đây là một trong những “mật khu“ căn cứ, là bàn đạp tấn công các mục tiêu của địch ở Sài Gòn và các tỉnh miền Đông Nam bộ.
.
.
.
.
.
.
.