Nâng chất khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Nâng chất khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Không đơn thuần chỉ là khởi nghiệp hay lập nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) phải dựa trên những ý tưởng mới, những mô hình mới, những kết quả khoa học công nghệ mới, sau đó phát triển thành doanh nghiệp.
.
.
.
.
.
.
.