Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019):

Những điều Bác căn dặn về Đảng

Cập nhật lúc 21:34, Thứ Hai, 24/06/2019 (GMT+7)

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử dân tộc như là sự cô đúc những tư tưởng, tình cảm của Bác để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Di chúc. Ảnh: T.L
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Di chúc. Ảnh: T.L

 Những lời Bác viết mãi mãi gần gũi với mỗi người Việt Nam. Đó vừa như những lời nhắn nhủ, tâm sự chứa chan lòng tin tưởng, yêu thương, vừa như sự gợi mở, dặn dò, khuyên bảo ân cần khiến những cán bộ, đảng viên của Đảng phải suy nghĩ để sống và hành động sao cho đúng. Đồng thời, đó cũng là những công việc cơ bản, lâu dài mà Đảng cần phải làm thường xuyên, liên tục để luôn xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

* Bài học về sự đoàn kết

Trong bản Di chúc, điều đầu tiên là Bác nói về Đảng, rồi nói đến đoàn viên thanh niên, nói đến nhân dân lao động, nói đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, nói về phong trào cộng sản thế giới, cuối cùng Bác mới nói về việc riêng rất ngắn gọn và cảm động: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”. Một lãnh tụ, một vĩ nhân viết bản Di chúc để lại cho đời, sửa đi sửa lại mấy năm trời mà chỉ dành nói về bản thân ngắn gọn như vậy.

Điều đầu tiên Bác nói về Đảng. đó là Bác nói về nhân tố to lớn nhất, quyết định nhất đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Nhưng điều Bác quan tâm không phải ở lý luận xây dựng Đảng nói chung, ở việc đề ra chủ trương, đường lối của Đảng, ở những thành tựu mà Đảng đã đạt được. Trong Di chúc, Bác chỉ căn dặn những vấn đề cốt lõi nhất bảo đảm cho sự tồn tại, trưởng thành và xứng đáng với vai trò lãnh đạo của Đảng.

Bác nói: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

 Đoàn kết đã trở thành một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng. Nhưng có lúc, có nơi trong Đảng vẫn để xảy ra tình trạng mất đoàn kết. Do đó, Bác đã nhấn mạnh để nhắc nhở Đảng ta: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Làm gì để giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng? Bác chỉ rõ: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”, đồng thời phải “có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Trong nhiều biện pháp, việc làm để xây dựng đoàn kết, thống nhất, theo Bác: dân chủ cùng với tự phê bình và phê bình là “cách tốt nhất”.

* Liên hệ chặt chẽ với nhân dân

Trong giai đoạn trở thành Đảng cầm quyền, để Đảng hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà nhân dân đã tin tưởng giao phó, Bác ân cần căn dặn: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân tạo nên sức mạnh cho Đảng.

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc đã chứng minh rõ điều này. Bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, Đảng liên hệ chặt chẽ với quần chúng, được quần chúng tin tưởng, ủng hộ, thì Đảng vững mạnh, lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi. Trái lại, nếu xa rời quần chúng, không được quần chúng tin tưởng, ủng hộ, thì suy yếu, giảm sút sức chiến đấu, thậm chí vấp phải thất bại. Muốn được quần chúng tin tưởng, ủng hộ thì Đảng phải thật trong sạch. Một Đảng trong sạch phải bao gồm những đảng viên có lý tưởng cách mạng, có đạo đức cách mạng trong sáng, phải “thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”.

Những lời căn dặn ân cần của Bác đối với Đảng ta càng trở nên có ý nghĩa  trong giai đoạn cách mạng hiện nay khi cuộc vận  động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đang được tiến hành rộng rãi, quyết liệt trong toàn Đảng với yêu cầu bức thiết là nâng cao sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, chính trị, về ý chí và hành động trong toàn Đảng; kiên định lập trường cách mạng và những quan điểm cơ bản có tính nguyên tắc nhằm củng cố và tăng cường sức mạnh của Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, làm cho Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên cần quyết tâm thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là sự biểu thị sâu sắc nhất tình cảm và trách nhiệm đối với Đảng và Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta.

  TS.Vũ Thị Nghĩa

(Trường Chính trị tỉnh)

.
.
;
.
.