Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2021)

Xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Cập nhật lúc 22:30, Thứ Tư, 13/10/2021 (GMT+7)

Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự vững mạnh của Đảng. Do vậy, chỉ sau 8 tháng Đảng ta được thành lập, ngày 14-10-1930, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lâm thời lần thứ nhất ở Hương Cảng (Trung Quốc), Trung ương đã quyết định thành lập các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay.

Đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: P.Hằng
Đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: P.Hằng

91 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tại Đồng Nai, ngày 6-1-1976, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Quyết định số 07/NQ/NS/TW chỉ định Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh. Sau khi Đảng bộ tỉnh được thành lập thì các cơ quan trực thuộc của Tỉnh ủy cũng được thành lập, trong đó có Ban Tổ chức.

Trao đổi với Báo Đồng Nai, đồng chí ĐẶNG MINH NGUYỆT, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, qua 45 năm được thành lập, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Đồng Nai không ngừng trưởng thành theo bước tiến của sự nghiệp cách mạng, các thế hệ của ngành luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Chủ động, tích cực tham mưu công tác tổ chức, cán bộ

* Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2015-2020, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Đồng Nai có những dấu ấn gì, thưa đồng chí?

- Trong nhiệm kỳ 2015-2020, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu Ban TVTU chỉ đạo các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các cấp ủy trực thuộc tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn từng cơ quan, đơn vị sát với tình hình thực tế. Đồng thời, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất nhiều phòng, ban, đơn vị trực thuộc các sở, ngành; tăng cường thực hiện kiêm nhiệm công việc để giảm dần số lượng cấp phó và thực hiện thí điểm về tinh gọn bộ máy và kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý để khắc phục dần tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý, thúc đẩy công việc hiệu quả hơn.

Qua sắp xếp lại bộ máy, tỉnh đã giảm được 44 phòng trực thuộc sở, 23 phòng thuộc đơn vị trực thuộc sở, 84 lãnh đạo phòng thuộc sở, 25 lãnh đạo phòng thuộc chi cục trực thuộc sở; giảm 106 đầu mối phòng/khoa của đơn vị trực thuộc đơn vị sự nghiệp; giảm 104 lãnh đạo đơn vị sự nghiệp và 133 chức danh lãnh đạo cấp phòng trực thuộc đơn vị sự nghiệp… Bên cạnh đó, toàn tỉnh giảm được 725 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khu phố gắn với tăng thu nhập của cán bộ, công chức cấp xã.

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy ĐẶNG MINH NGUYỆT chia sẻ, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, trong suốt những năm qua, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm đến công tác cán bộ và xác định xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Toàn ngành cũng đã chủ động, kịp thời trong việc tham mưu thực hiện công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Hiện nay, các tiêu chí đánh giá cán bộ của tỉnh được xây dựng cụ thể, mang tính định lượng cao gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII. Công tác quy hoạch cán bộ từng bước đi vào nền nếp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đi vào chiều sâu, theo vị trí việc làm và chức danh đảm nhiệm.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng được chú trọng thực hiện trên tất cả các mặt. Từ tỉnh đến huyện đều thành lập các tổ công tác, thường xuyên xuống dự sinh hoạt với cơ sở để nắm bắt tình hình, giúp cấp ủy cơ sở không ngừng cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy và tổ chức Đảng. Hiện nay, toàn tỉnh có 690 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó có 314 chi bộ cơ sở và 376 Đảng bộ cơ sở, với 3.428 chi bộ trực thuộc). Các tổ chức Đảng đều thể hiện đúng vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

* Từ thực tiễn công tác của ngành trong nhiệm kỳ qua, có thể rút ra bài học gì để làm tốt hơn nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, thưa đồng chí?

- Qua thực tiễn công tác của ngành cho thấy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải bám sát và thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tiền phong, gương mẫu, trung thành tuyệt đối, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Luôn bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn và coi trọng tổng kết thực tiễn, nắm chắc tình hình để làm tốt công tác tham mưu; triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của các cấp ủy, tổ chức Đảng; tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Khi thực hiện nhiệm vụ phải có quyết tâm chính trị cao, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Không chủ quan, nóng vội trong thực hiện nhiệm vụ nhưng cần nhanh chóng thay đổi nếp nghĩ, cách làm không còn phù hợp.

* Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác

* Quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ này tiếp tục xác định xây dựng Đảng là then chốt, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh cần làm gì để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh?

- Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, toàn ngành tiếp tục tham mưu cấp ủy đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở theo quy định của Trung ương và phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ bảo đảm theo quy định của Trung ương; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định. Đến năm 2025, hoàn thành bố trí bí thư cấp ủy huyện không là người địa phương, khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phấn đấu hằng năm có trên 80% tổ chức cơ sở Đảng và trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ; kịp thời thẩm tra, xác minh, kết luận chính xác lịch sử chính trị, góp phần làm trong sạch nội bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện.

Đến nay, toàn tỉnh có gần 86.400 đảng viên, phần lớn đảng viên trên địa bàn tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Vừa qua, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban TVTU phân công các đồng chí ủy viên Ban TVTU và ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh theo dõi, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương và nhiều cán bộ, đảng viên đã không ngại hiểm nguy, tích cực hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch và chăm lo đời sống nhân dân, trong số đó có đồng chí lãnh đạo ở cơ sở đã hy sinh khi làm nhiệm vụ vì nhiễm Covid-19.

* Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã nêu rất rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm tới, để triển khai thực hiện thành công nghị quyết của Đảng bộ tỉnh có vai trò đặc biệt quan trọng của công tác cán bộ. Đồng chí có thể chia sẻ công tác cán bộ của tỉnh trong nhiệm kỳ này được thực hiện như thế nào để có được đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc?

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung tham mưu Ban TVTU chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở. Chủ động phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II mở các lớp bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tùy tình hình cụ thể, từng ngành, lĩnh vực, Ban TVTU xem xét, quyết định cán bộ lãnh đạo cấp phó các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị cấp tỉnh và các sở, ngành.

Tổ chức thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, trên cơ sở đó để lựa chọn, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực công tác.

Khi xây dựng nhân sự các chức danh lãnh đạo, quản lý phải được xử lý hài hòa và hợp lý giữa điều kiện tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường năng lực, kinh nghiệm công tác; trong đó đặc biệt đề cao chất lượng, hiệu quả công tác, bảo đảm phù hợp về chuyên môn, cơ cấu, độ tuổi, giới tính nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Quan tâm đến cán bộ trẻ dưới 40 tuổi và cán bộ nữ có trình độ chuyên môn, đang giữ chức vụ ủy viên ban thường vụ và cấp phó HĐND, UBND cấp huyện; cấp trưởng các phòng chuyên môn cấp tỉnh có đủ tiêu chuẩn theo chức danh, có chiều hướng phát triển để sắp xếp bố trí vào các vị trí giữ chức vụ cao hơn trên cơ sở thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự theo quy định, được tín nhiệm cao, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan.

Đồng thời, thực hiện việc luân chuyển cán bộ theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương để đến năm 2025 không có bí thư huyện ủy là người địa phương. Trước mắt, có phương án để bố trí công tác đối với cán bộ luân chuyển hoàn thành nhiệm vụ và thời gian luân chuyển.

Kiên quyết tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

* Xin cảm ơn đồng chí!

Phương Hằng (thực hiện)

.
.
.
.
.