Quan tâm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Cập nhật lúc 21:09, Thứ Hai, 10/06/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh những năm qua đã được chú trọng trên các mặt: chính trị; tư tưởng và đạo đức. Trong đó, công tác xây dựng Đảng về chính trị trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực.

Các cấp ủy Đảng luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thường xuyên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ; tích cực nghiên cứu, học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mục tiêu, lý tưởng, nguyên tắc hoạt động, quan điểm lập trường giai cấp công nhân của Đảng; ngăn ngừa và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, gắn liền với những thực tiễn của tỉnh nhằm nâng cao kiến thức, hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.    

Quỳnh Trang

.
.
;
.
.